ZAPYTANIE OFERTOWE 1/KHE/BONY NA CYFRYZACJĘ/2024

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

KNOW-HOW.EXCHANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

JÓZEFA CONRADA-KORZENIOWSKIEGO 3

15-519 BIAŁYSTOK

NIP: 9662109829

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod i nazwa CPV:

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia firmy KNOW-HOW.EXCHANGE Sp. z o.o. jest stworzenie zaawansowanego systemu inteligencji sztucznej (AI), który ma na celu wsparcie użytkowników w przygotowywaniu biznes planów.

System bazujący na istniejących rozwiązaniach w dziedzinie języków naturalnych i modelach uczenia maszynowego, takich jak GPT-4, GitHub Copilot, oraz Gemini, integracji tych technologii w celu stworzenia spersonalizowanego asystenta pisania.

Cel i zakres usługi:

Celem usługi jest opracowanie systemu AI zdolnego do analizowania dokumentacji konkursowej i wymagań specyficznych dla danego projektu finansowania, a następnie przygotowywania spersonalizowanych odpowiedzi i propozycji dla pisanych projektów.

Zakres:

- Integracja z zaawansowanymi modelami AI: GPT-4, GitHub Copilot, Gemini, innymi

- Implementacja modułu do wczytywania i analizy dokumentacji konkursowej.

- Opracowanie algorytmów do generowania spersonalizowanych odpowiedzi w kontekście wymagań konkursowych.

- Zaimplementowanie interfejsu użytkownika umożliwiającego łatwe wprowadzanie danych i interakcję z systemem.

- Zapewnienie możliwości ciągłego uczenia się systemu na podstawie interakcji z użytkownikiem i feedbacku.

 

Efekt końcowy usługi:

 1. Architektura systemu:

 

 1. Integracja modeli AI

System korzystający kombinacji modeli AI takich jak GPT-4 (dla zaawansowanego przetwarzania języka naturalnego), GitHub Copilot (dla generowania kodu i automatyzacji zadań programistycznych), oraz Gemini (dla specjalistycznych zastosowań biznesowych i finansowych). Integracja tych modeli pozwalająca na tworzenie kompleksowych i spersonalizowanych rozwiązań. System na poziomie odpowiedzi generujący własną odpowiedź, oraz na poziomie wprowadzanych zapytań do systemu uczący się generować coraz bardziej trafne rozwiązania.

 

 1. Moduł analizy dokumentacji

Kluczowym elementem systemu ma być moduł zdolny do analizy dokumentacji konkursowej, identyfikacji kluczowych wymagań i kryteriów oceny projektów. Moduł ten powinien wykorzystywać techniki NLP do ekstrakcji informacji oraz uczenia się z interakcji z użytkownikiem.

 

 1. Algorytmy generowania odpowiedzi

Na podstawie analizy dokumentacji i danych wejściowych od użytkownika, system powinien generować spersonalizowane odpowiedzi i propozycje treści projektów. Algorytmy mają korzystać z technik generatywnych AI, aby zapewnić wysoką jakość i dopasowanie do wymagań.

 II. Interfejs użytkownika:

System wyposażony w intuicyjny interfejs użytkownika (UI), który umożliwi użytkownikom łatwe i szybkie wprowadzanie danych, interakcję z systemem oraz otrzymywanie generowanych propozycji. UI zaprojektowany tak, aby maksymalizować użyteczność i dostępność systemu. System ma zapewnić możliwość pracy sieciowej i zdalnej. System nie będzie posiadał ograniczenia ilości użytkowników.

 

III. Uczenie się i adaptacja:

System wyposażony w mechanizmy pozwalające na ciągłe uczenie się i adaptację do zmieniających się wymagań oraz feedbacku od użytkowników. Pozwoli to na stopniowe doskonalenie jakości generowanych odpowiedzi i propozycji.

 IV. Bezpieczeństwo i prywatność:

Wszelkie dane wprowadzone do systemu mają być chronione zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa danych. System projektowany z uwzględnieniem zasad minimalizacji danych i anonimowości, aby zapewnić prywatność użytkowników.

 V. Wdrożenie i wsparcie:

Projekt powinien zostać zrealizowany zgodnie z metodyką Agile, umożliwiającą elastyczne dostosowanie do zmieniających się wymagań i oczekiwań. Po wdrożeniu system będzie możliwość monitoringu, a użytkownicy będą mieli dostęp do odpłatnego wsparcia technicznego oraz odpłatnej aktualizacji funkcjonalności.

 VI. Cyberbezpieczeństwo:

Projekt powinien zawierać element szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla Zamawiającego.

 

VII. Wymagania sprzętowe:

Rozwiązanie ma być opracowane i dostarczone wraz ze sprzętem do niego dostosowanym, Zaawansowane modele AI wymagają potężnej mocy obliczeniowej, szczególnie dla zadań związanych z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP) i uczeniem maszynowym. Serwery wyposażone w procesory o wysokiej przepustowości i karty graficzne (GPU) przystosowane do obliczeń równoległych są niezbędne do efektywnego trenowania modeli i przetwarzania zapytań w czasie rzeczywistym. Zamawiający zakłada tylko niektóre minimalne aspekty rozwiązania technologicznego. Dane parametry są traktowane i odnoszą się jako parametry minimalne. Pozostałe komponenty jak płyta główna, procesor, inny niezbędny hardware niezbędny nie mają parametrów minimalnych, a mają zapewnić możliwość pełnego wykorzystania głównego elementu obliczeniowego.

 

Wymagania minimalne sprzętowe:

- RAM: minimum 256 GB

- Karta graficzna: Dedykowana karta graficzna NVIDIA A100 80GB CoWoS HBM2

- Dysk: 2TB U.2 NVMe SSD

- Network: 2 x 1 GBit LAN RJ45

- 1 x 10 GBit LAN SFP

- Zasilanie: 2 x 1600 Watt redundant power 80 PLUS Platinum certified (94% efficiency)

- Oprogramowanie: Niezbędne oprogramowanie do instalacji systemu inteligencji sztucznej (AI), zbierania danych i zabezpieczenia

 

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 180 dni od daty złożenia.

Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

 • KRYTERIA OCENY OFERTY WRAZ Z OKREŚLENIEM WAG PUNKTOWYCH/ PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO KAŻDEGO Z KRYTERIÓW:

Kryterium wyboru stosowanym przez Zamawiającego jest kryterium ceny – 100%.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE KRYTERIUM OCENY OFERTY:

 

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości punktów uzyskanych zgodnie z poniższym wzorem:

 

K = (Cn/Co) x 100

 

gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena netto

Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie K – liczba punktów przyznana danej ofercie

 

Wartości punktowe zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT
 2. Oferty w języku polskim stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, osobiście lub drogą pocztową na adres: KNOW-HOW.EXCHANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. JÓZEFA CONRADA-KORZENIOWSKIEGO 3, 15-519 BIAŁYSTOK, lub przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 04.2024 r., o godzinie 2359, w przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. JÓZEFA CONRADA-KORZENIOWSKIEGO 3, 15-519 BIAŁYSTOK.
 4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
 5. Oferta powinna zawierać oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
 6. Oferta i załączniki powinny być wypełnione czytelnie oraz być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do
 7. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
 8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

 

 1. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wnioskodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Wnioskodawcy czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub

 

Oferent dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, które stanowi część formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

 • INFORMACJA NA TEMAT WYMAGAŃ DLA OFERENTÓW

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

 • DODATKOWE INFORMACJE I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub
 2. Po rozstrzygnięciu postępowania jego wyniki zostaną
 3. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
 4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
 5. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania

 

 1. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 

 1. Udzielenia zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
 2. Nie przewiduje się możliwości wydłużenia terminu realizacji

 

 1. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

 

Piotr Janewicz, telefon (+48) 888033008 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

 

Zapytanie KHEZapytanie_1_KHE.pdf
Zapytanie KHE
Zapytanie załącznikiZapytanie_1_KHE_zaczniki.pdf
Zapytanie załączniki